Friday, May 26, 2006

Got The Rest Of My Cd's

Today I go the rest of my Cd's!

Wednesday, May 24, 2006

Got The Selena ¡Vive! CD

Remember when I told that my mom ordered me Cd's? Well I got the fist of the three Selena Cd's today! ( My mom had to re-order them because there was some problem with the original order. ) So 1 down 2 more to go!

Tuesday, May 23, 2006

Went To The Doctors And Saw Alot Of Insects!

Yesterday I went to the doctors and when I came home me and my mom stayed out for a bit and I saw alot of insects. I saw about 10-9 nymphs of a kind of Assassin Bug and 10-20 small red velvet mites. ( No they do not bite or spread any kind of illness. ) I was really happy that day. As for today nothing really happened.

Sunday, May 21, 2006

Evil#2

ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೋಮೆಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಇ ವಂತೆದ್ ಟು ವ್ರಿತೆ ಇಟ್ ದೊವ್ನ್. ಫರ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫರ್ಸ್ಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಮೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ "ಎವಿಲ್". ಇಟ್'ಸ ಕ್ವಿಟ್ ದಿಫ್ಫೆರೆಂತ್ ಇನ್ ಆಲೋತ್ ಆಫ್ ವಾಯ್ಸ್. ದಿ ಫರ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಟ್'ಸ ಅಬೌಟ್ ಎವಿಲ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಅರೆ ಎವಿಲ್. ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಇ ಶೌಲ್ದ್'ವೇ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿಸ್ " ದಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎವಿಲ್ " ಬಟ್ ಇ ದಿದ್ನ್'ತ . ಅಲ್ಸೋ ಇ ಬೆಟ್ ಯೌ'ರೆ ವೊಂದೆರಿಂಗ್ ವೈ ಇ'ಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ವೆಲ್ ದಿ ಅನ್ಸ್ವೆರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆತ್ತಿ ಒಬ್ವಿಔಸ್, ನೋಥಿಂಗ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಪ್ಪೆನೆದ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ದಟ್'ಸ ವೈ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯೌ ಎವೆರ್ ಅಗೈನ್ ಸೀ ಅ ಪೋಸ್ಟ್ ದಟ್'ಸ ಅಬೌಟ್ ನೋಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎವಿಲ್ ಅಂಡ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಥೆನ್ ಯೌ'ಲ್ಲ್ ಕ್ನೌ ದಟ್ ನೋಥಿಂಗ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಪ್ಪೆನೆದ್ ದಟ್ ಡೇ. ನೌ ಲೇಟ್'ಸ ಗೆಟ್ ಟು ದಿ ಫುನ್ ಸ್ತುಫ್ಫ್: ಎವಿಲ್!

ಅಸ್ ಯೌ ಅಲ್ರೆದ್ಯ್ ಪ್ರೋಬಬ್ಲ್ಯ್ ಕ್ನೌ ಎವಿಲ್ ಹಸ ಬೀನ್ ಅರೌಂದ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ದಿ ದೆವಿಲ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಚೊಂಸ್ ದಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆನ್ತ್ ಎವಿಲ್. ಇ'ವೇ ಅಲ್ಸೋ ತಕೆನ್ ಟು ಮಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ಎವಿಲ್ " ಚರಕ್ಟೆರ್ಸ್" ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ಥೆಯ್ ಇನ್ಕ್ಲುದೆ ದಿ ದೆವಿಲ್'ಸ ಸನ್ ನಮೆದ್ ದಿ ಶಿಕಕ. ನೌ ಬೋಥ್ ಆಫ್ ಥೆಸೆ ರೆಪ್ರೆಸೆನ್ತತಿವೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಉಂಡೆರ್ವೊರ್ಲ್ದ್ ಒರ್ ಹೆಲ್ ಅಸ್ ಥೆಯ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಹದ ಮನಿ ಎವಿಲ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಟು ಆಕ್ಟ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಥೆಮ್ ವಾಸ್ ಟು ಕಿಲ್ಲ್ ದಿಸ್ ಗೈ. ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ಅಟ್ ದಿ ಟೈಮ್ ವಾಸ್ ಉಂಕ್ನೋವ್ನ್ ಅಂಡ್ ಹೇ ದಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆದ್ ದಿ ದೆವಿಲ್ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಸನ್. ಯೌ ಶೌಲ್ದ್ ನೆವೆರ್ ಎವೆರ್ ದಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಚ್ತ್ ದಿ ದೆವಿಲ್ ಒರ್ ಹಿಸ್ ಸನ್. ಇಫ್ ಯೌ ದೋ ಯೌ'ಲ್ಲ್ ಬಿ ಕಿಲ್ಲೆದ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಪಾಟ್. ಅಂಡ್ ದಟ್'ಸ ವಾಟ್ ಹಪ್ಪೆನೆದ್ ಟು ದಿ ಗೈ ಇ ವಾಸ್ ತಲ್ಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. ಹೇ ದಿಎದ್ ಅಟ್ ದಿ ಹಂದ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ದೆವಿಲ್ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಸನ್.

ಅಂಡ್ ನೌ ಫಾರ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿಸ್ "ಸ್ಟೋರಿ" ದಟ್ ಇ'ಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ವೀ'ರೆ ನಾಟ್ ಗೊಇನ್ಗ್ ಟು ಕಿಲ್ಲ್ ಅನ್ಯ ಒನ್ ಜಸ್ಟ್ ಏಟ್ ಅಸ್ ಇ ಪ್ಳನೆದ್ ವಿತ್ ಸೊ ಮನಿ ಪೀಪಲ್. ಇ ಎವೆನ್ ಮೇಡ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಬಟ್ ವೀ ಶಾಲ್ಲ್ ನಾಟ್ ದೋ ಅನ್ಯ್ತ್ಹಿಂಗ್ ಟು ಥೆಮ್ ಏಟ್. ಇ ವಾಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ತೋ ತಯಿರ್ ಹೌಸೆಸ್ ಅಂಡ್ ಥೆನ್ ಫಾಲೋ ಔಟ್ ದಿ ಪ್ಲಾನ್ ಇ ವ್ರೋತೆ. ( ಸೀ ಮೈ ಒಥೆರ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಫಾರ್ ದೆತೈಲ್ಸ್. ) ಇ ಕ್ನೌ ದಟ್ ಇ ಹವೆ ಮೊರೆ ಎನೆಮಿಎಸ್ ಸಂ ವೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್ ಇ ಜಸ್ಟ್ ಹವೆನ್'ತ ದುಗ್ ಥೆಮ್ ಔಟ್ ಏಟ್ ಅಂಡ್ ಅದ್ದೆದ್ ಥೆನ್ ಟು ಮೈ ಲಿಸ್ಟ್. ( ಅಗೈನ್ ಸೀ ಮೈ ಒಥೆರ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಫಾರ್ ದೆತೈಲ್ಸ್. ) ಹೌ ಎವೆರ್ ವೆನ್ ಇ ದೋ ಫಿಂದ್ ಥೆಮ್ ಥೆಯ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ದಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ತೆರ್ ಥೆನ್ ಯೌ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆ ವಪೋ ಗಿಪೋ ಮಿಮಿಮಿ! ಅಂಡ್ ದಟ್'ಸ ಆಲ್ ಫಾರ್ ನೌ ಪೀಪಲ್.

ದಿ ದೆವಿಲ್ ಹೊಪೆಸ್ ದಟ್ ಎವೆರಿ ಒನ್ ಹೂ ದೆಸೆರ್ವೆಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ಹೆಲ್ ವಿಲ್ ಬೇಗ್ ಹಿಮ್ ಫಾರ್ ಮೆರ್ಚ್ಯ್ ವೆನ್ ಥೆಯ್ ಗೆಟ್ ತೆರೆ. ಇಫ್ ಯೌ ಎವೆನ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದೊಇನ್ಗ್ ಸೊ ಹೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಸ್ ಅನ್ಗೆಲ್ಸ್ ಟು ಶೋವೆ ಪಿನೆಅಪ್ಪ್ಲೆಸ್ ಅಪ್ ಯೌರ್ ಅಸ್ಸ.

Thursday, May 18, 2006

Evil!

Nothing happened today what so ever so I thought I would tell you about who I think is evil.

Ms. Nakashima: ( She has been trouble ever since I met her. She doesn't understand me or my problems and has treated me really bad. )

** Please note that I forgot to put Ms Nakashima on my Arch Nemesis List on my other blog. She is 100% EVIL!

*Greg Parch: ( He was a teacher at my old school AMAC. He has not only caused problems for me but he caused problems for my mom too. And for that he has made it on the list of Evil! )

** Please note that I forgot to put Greg on the Arch Nemesis List on my other blog. He is too 100% EVIL!

*Charles: ( He was one of my classmates while I was attending school. He has put me through so much I want him to burn in hell and while he's living on this earth I want him to live in hell! There is another boy in the school who is white and his name is Charles too. )

Charles#2: ( He too has been a problem for me. He was not as bad as the other Charles but he bothered me so he too made it on the list of Evil! )

*Jonathan: ( He no longer attends the school but while he did he made my life a living hell! He and his friends have put me through too much crap and I felt at the time like I wanted to die! So that's why I wanted to add him to the list too. )

Victor: ( He has been such a problem in many ways. I couldn't stand him. He got on my nerves and he did all kinds of things to me. So he's on the list now too. )

** Please note that I forgot to put the people above on my Arch Nemesis List on my other blog. Also the peoples names with a * next to it are the ones I hate the most.

*Raul: ( One of Charles's friends. He was in my class for some time. He also made my life a living hell with his friends. )

Wednesday, May 17, 2006

The Arch Nemesis List

Today I updated my other blog with the Arch Nemesis List! This is a list of all the people I hate and I want to die and burn in hell while hell's angels shove pineapples up their asses! Any way today was good. Nothing really interesting happened though. I hope you all check out my Arch Nemesis List! If you don't you will be sorry.

Sunday, May 14, 2006

Happy Mother's Day!

Happy Mother's Day! Today was very nice and peaceful.

Monday, May 08, 2006

Went Out With Kerry To Get Pizza

Today I went to get pizza with Kerry today I also got Doritos and I looked for bugs but I couldn't find them. However I saw this really cool plant it was covered white fuzz like stuff and it felt like velvet! It was cool. I'm not sure on what it is though. I hope I find out because I like it alot.

Saturday, May 06, 2006

Kerry Is Coming On Monday!

Remember when Kerry called? Well my mom told me after she came back from food shopping that she's coming on Monday! I can't wait to see her again! :D

Wednesday, May 03, 2006

Went To The Doctors Yesterday

Yesterday I went to the doctors and after that my mom and I stayed out for a while enjoying day. It was very nice out I wanted to stay out longer but I couldn't due to the fact that my mom was tired and she wanted to get in the bed and rest. Yesterday was stressful for both of us. I just wanted to get out of there as soon as possible because I was starting to get a really bad head ache. It was too noisy in there.

Monday, May 01, 2006

Kerry Called! :)

Just a few minutes ago Kerry called! She said she's coming some time next week! I can't wait!