Tuesday, October 23, 2007

अवेसोमे न्यूज़!

वेल्ल फॉर अ गूढ़ व्हिले माय मोम हस बीन त्र्यिंग तो गेट सोम वन तो टेक मी आउट फॉर थे डे ऎंड टुडे अ मन काम ओवर तो एवालुँते मी तो हवे अ हैल्थ एड फ्रॉम उच्प तो टेक मी आउट फॉर अस मानी देस अस इ नीद। वहत'एस इन्तेरेस्तिंग इस थे फक्त ठाट माय मोम अस्केद मी इफ इ वांटेड तो तरी गोइंग आउट फॉर 5 देस अ वीक फ्रॉम 10:00AM - 3:00PM ऎंड इ सैद एस!

इ थिंक इ शौल्ड तरी थिस वन आउट तो सी हाउ आईटी विल वर्क आउट। ऎंड थे गूढ़ थिंग अबाउट आईटी इस ठाट वी कैन चंगे आईटी इफ आईटी दोएसं'टी वर्क आउट! =)

इ'म लूकिंग फोरवर्ड तो थिस!